Inlägg av anne

Waila handleder examensarbeten för studenter från Uppsala universitet

Sedan januari 2020 skriver två vindkraftsstudenter från Uppsala universitet sina avhandlingar på Waila. Inom ramen för sina masteruppsatser kommer de att använda valideringsmetoder för oberoende utvärdering av optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer och vidareutveckla metoderna. Masteruppsatserna handleds av Uppsala universitetet (Campus Gotland) och Waila. Waila välkomnar Alina Tuomainen från Finland och Sai Varun från Indien […]

Waila optimerar energiförsörjningen av ett privathus

För den ekonomiska och ekologiska optimeringen av energiförsörjningen av ett privatanvänt skolhus som byggdes runt sekelskiftet 1900 söder om Visby, bistår Waila husägaren genom oberoende rådgivning av: optimering av övergripande koncept för byggnadens klimatvänliga energiförsörjning, genomförande av åtgärder för att minska värmeenergibehovet, installation av en solcellanläggning (planerad effekt: 17 kWpeak). Waila är i nära kontakt […]

E-kol-ogiskt! – Sammanfattning av projektresultaten

Den 20 och 21 november 2019 presenterade Waila resultaten av LEADER projektet E-kol-ogiskt! för den intresserade allmänheten. Publiken inkluderade jordbrukare, jordbruksrådgivare, representanter för Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län från områdena landsbygd, vatten, klimat och livsmedel, samt förträdare för regionala utvecklingsorganisationer på Gotland och intresserade privatpersoner. Med stor uppmärksamhet och intresserade följdfrågor följde publiken presentationen […]

Waila bistår villaägaren med byggnaden av en solelanläggning

Sedan september 2019 glimrar  en nyinstallerat 5,7 kW stor solcellanläggning i solen på villataket och garagetaket av en villatomt på Södra Gotland.  Anläggningen täcker hela familjens elbehov samt laddningsbehovet för elbilen. Överskotselen används även för varmvattenberedningen/uppvärmningen av huset. Anläggningen är optimerad för att minska förluster från skuggor. Solelen från villan och garaget matas in en […]

Resultat av Leaderprojektet E-kol-ogiskt!

Genomförandet av biokolfältförsöket på Stenhuse Gård i Sanda pågick mellan hösten 2018 och våren 2019. Sedan sommaren 2019 är utvärdering av data på gång i nära samarbete mellan Waila, Daniel Fischer, biokolexpert från Tyskland och Erik Karltun, forskare vid SLU. Den kommer avslutas under hösten. I november 2019 är det äntligen dags, då vi kan […]

Biokolkartan för Gotland

I Leader Gute projektet E-kol-ogiskt! – ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland – undersöker Waila AB vilken nytta biokolspridning kan ge för Gotland. I en del av projektet undersöktes gotländska jordbruksmarker i en så kallad GIS-analys. Data från olika offentliga institutioner så som SMHI, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten kombinerades. Resultatet visar de jordbruksmarker på […]

E-kol-ogiskt! – Waila startar Leaderprojekt

Tillsammans med gotländska, svenska och tyska samarbetspartners startade Waila AB i oktober Leaderprojektet E-kol-ogiskt! Att sprida biokol kan bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i jordbruksmark. På så sätt innebär ökad biokolanvändning även att grund-, yt- och havsvattenresurserna får ett bättre skydd. Dessutom så finns en stor potential där biokolanvändning i jordbruket bidrar till […]