Inlägg av anne

,

Fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet

Den 18 juni ses vi kl. 10 hos Anita Hägg i När tillsammans med landskapsekolog Anne Meyer på Waila på en fältvandring om biologisk mångfald i åkerlandskapet. Anita bedriver konventionell mjölkproduktion och är jägare. Hon har gjort en hel del för fältvilt de senaste åren och vill nu lägga en större fokus på åtgärder som […]

Gotlands lokala kvävekällor – rapporten är klar

Jordens gränser för de globala biogeokemiska flöden av kväve och fosfor är överskridna redan idag samt fem ytterligare planetära gränser inom vilka vi kan trygga en säker utveckling för mänskligheten. Användningen av mineralgödsel ökar den globala kvävemängden i mark och vatten, eftersom mineralgödselproduktionen minskar den totala kvävemängden i atmosfären. Denna effekt kan undvikas genom användningen […]

SLU-forskningsprojekt undersöker biokol som filter för avloppsvatten

Nu är det dags för oss att fortsätta vår biokolforskning i Sverige tillsammans med våra projektpartners på Institutionen för vatten och miljö vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för en säker användning av återvunnet avloppsvatten för bevattning inom jordbruket, en lovande lösning för att bekämpa vattenbrist, särskilt på Gotland. Ett stort […]

Nya projekt för ett hållbart lant- och skogsbruk på Gotland

Leader Gute och Jordbruksverket beviljade projektmedel för två nya projekt som ska främja ett hållbart lant- och skogsbruk på Gotland med hjälp av både kunskapsspridning om lokala kvävekällor och en genomförbarhetsstudie för en biokolanläggning på ön. Syftet med projektet kring Gotlands lokala kvävekällor är att få en sammanfattande bild av öns befintliga och outnyttjade kväveresurser. […]

,

Waila utför kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna med syfte att tjäna både lantbrukare och miljön med hjälp av rådgivning. Waila jobbar från och med hösten 2022 som rådgivningsföretag med Greppa Näringen dvs. vi utför enskilda rådgivningar på plats. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för gårdar som är intresserade i att gynna den biologiska […]

Hotell S:t Clemens och Waila samarbetar för klimatet

Hotell S:t Clemens är ett hotell i hjärtat av Visby med hållbarhet i fokus sedan 15 år tillbaka. Nu har S:t Clemens ingått ett samarbete med Waila för att kompensera deras klimatavtryck för 2021 i ett lokalt klimatinitiativ på Gotland. S:t Clemens donerar 17 ooo kr till Wailas klimatfond HimlaJord. Vi på Waila använder pengarna […]

Gotländska gårdar investerar i vår framtid

Som lantbrukare är man van vid att tänka i kretslopp: årscykeln, kvävets kretslopp, osv. Man är medveten om att allt hänger ihop och att det kan uppstå obalans i kretsloppen. Gotländska gårdar har redan fått känna av detta gällande kolkretsloppet. De senaste decienner har det släppts ut för mycket koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. […]

Klimatbalans skapar förutsättningarna för en klimatpositiv produktion på gården

Jordbrukssektorn påverkas alltmer av klimatförändringarna. Anpassningen till de nya odlingsförutsättningarna och en allt högre klimatmedvetenhet hos kunderna har en stor betydelse för alla som driver en jordbruksverksamhet och behöver fatta investeringsbeslut som är långsiktiga och lönsamma. Omställningen av gården till en klimatpositiv verksamhet innebär en perspektivväxel där gårdens aktuella växtodling och/eller djurhållning bedöms utifrån dess […]

Välkomna våren i din trädgård med Wailas biokolprodukter

Som vi har längtat! Äntligen värmer solstrålarna igen och i marken kommer alla flitiga mikroorganismer i gång och bäddar för årets odlingar. Dags att leva ut ”närproducerad” på riktigt, nämligen hemma i din egen trädgård. Att odla sina egna grönsaker, bär och blommor hemma är något som gör att våra hjärtan slår fortare av odlingsglädjen. […]

,

Waila lanserar klimatfond för gotländska jordbruket

Gotland har perfekta förutsättningar för övergången till en klimatpositiv ekonomi, även om ön fortfarande är en av de svenska regionerna med de högsta växthusgasutsläppen per person. Vår vision är att Gotland ska vara klimatpositivt fram till 2030, dvs. ta bort mer växthusgaser från atmosfären än som släpps ut. Gotland kan bara uppnå denna omställning från […]

Vestas Power Performance Optimering (PPO) validering för en av de största Vestas vindparkägare i Europa

Är optimeringar på vindkraftverk som Vestas Power Performance Optimering (PPO) verkligen lönsamma? Och i så fall, hur hög är den effektiva ökningen av vindkraftverkets produktion efter optimeringen? Det här är frågor som är viktiga för våra kunder. Vi besvarar dem genom en oberoende validering med platsspecifika Big Data lösningar. Vi utför interna ex/post analyser med […]

Ny solcellsanläggning för ung familj i Visby

Familjen Björkvist bestämde sig för att låta installera en solcellsanläggning på deras hus i Visby. De ville ha en mer kostnadseffektiv och hållbar elförsörjning. Som ung familj med små barn och ett yrkesliv vid sidan om kände de att de ville spara tid och ha ett kompetent stöd som representerade deras intressen under hela resan […]

Lyckat projekt för biokolanvändning avslutas – men det var bara första steget

I våras var sparrisskörden på biokol fältförsöket i Sanda även framgångsrikare än förra året. Sparrisen på delfält som blev behandlade med laddad biokol levererade genomsnittligt en 7 % högre skörd än de sparrisplantorna som växte på kontrollen (som fick konstgödsel enligt odlingsrekommendation för sparris). Till följd av detta uppdaterade Waila lönsamhetsberäkningen och kom fram till […]

Waila åtföljer biokoltest i biogasanläggning

I maj startas ett omfattande test av användningen av biokol för fermentationen av majsensilage i en biogasanläggning med en nominell effekt på 2,4 MW (el) i Nordrhein-Westfalen (Tyskland). En ökning av biogasproduktionen på mer än 5% kan uppnås genom tillsats av biokol till substratet. Detta är resultatet av ett tidigare biokol test vid tre biogasanläggning […]

Waila handleder examensarbeten för studenter från Uppsala universitet

Sedan januari 2020 skriver två vindkraftsstudenter från Uppsala universitet sina avhandlingar på Waila. Inom ramen för sina masteruppsatser kommer de att använda valideringsmetoder för oberoende utvärdering av optimeringsåtgärder i befintliga internationella vindkraftsportföljer och vidareutveckla metoderna. Masteruppsatserna handleds av Uppsala universitetet (Campus Gotland) och Waila. Waila välkomnar Alina Tuomainen från Finland och Sai Varun från Indien […]

Waila optimerar energiförsörjningen av ett privathus

För den ekonomiska och ekologiska optimeringen av energiförsörjningen av ett privatanvänt skolhus som byggdes runt sekelskiftet 1900 söder om Visby, bistår Waila husägaren genom oberoende rådgivning av: optimering av övergripande koncept för byggnadens klimatvänliga energiförsörjning, genomförande av åtgärder för att minska värmeenergibehovet, installation av en solcellanläggning (planerad effekt: 17 kWpeak). Waila är i nära kontakt […]

E-kol-ogiskt! – Sammanfattning av projektresultaten

Biokolforskning: Den 20 och 21 november 2019 presenterade Waila resultaten av LEADER projektet E-kol-ogiskt! för den intresserade allmänheten. Publiken inkluderade jordbrukare, jordbruksrådgivare, representanter för Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län från områdena landsbygd, vatten, klimat och livsmedel, samt förträdare för regionala utvecklingsorganisationer på Gotland och intresserade privatpersoner. Med stor uppmärksamhet och intresserade följdfrågor följde publiken […]

Waila bistår villaägaren med byggnaden av en solelanläggning

Sedan september 2019 glimrar  en nyinstallerat 5,7 kW stor solcellanläggning i solen på villataket och garagetaket av en villatomt på Södra Gotland.  Anläggningen täcker hela familjens elbehov samt laddningsbehovet för elbilen. Överskotselen används även för varmvattenberedningen/uppvärmningen av huset. Anläggningen är optimerad för att minska förluster från skuggor. Solelen från villan och garaget matas in en […]

Resultat av Leaderprojektet E-kol-ogiskt!

Genomförandet av biokolfältförsöket på Stenhuse Gård i Sanda pågick mellan hösten 2018 och våren 2019. Sedan sommaren 2019 är utvärdering av data på gång i nära samarbete mellan Waila, Daniel Fischer, biokolexpert från Tyskland och Erik Karltun, forskare vid SLU. Den kommer avslutas under hösten. I november 2019 är det äntligen dags, då vi kan […]

Biokolkartan för Gotland

I Leader Gute projektet E-kol-ogiskt! – ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland – undersöker Waila AB vilken nytta biokol kan ge för Gotland. I en del av projektet undersöktes gotländska jordbruksmarker i en så kallad GIS-analys. Data från olika offentliga institutioner så som SMHI, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten kombinerades. Resultatet visar de jordbruksmarker på […]

E-kol-ogiskt! – Waila startar Leaderprojekt

Tillsammans med gotländska, svenska och tyska samarbetspartners startade Waila AB i oktober Leaderprojektet E-kol-ogiskt! Att sprida biokol kan bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i jordbruksmark. På så sätt innebär ökad biokolanvändning även att grund-, yt- och havsvattenresurserna får ett bättre skydd. Dessutom så finns en stor potential där biokolanvändning i jordbruket bidrar till […]

På väg med förnybar energi

Sedan augusti 2018 använder vi på Waila en elbil, en Citroën C-Zero som laddas med förnybar el, för våra tjänsteresor på ön.