Klimatbalans skapar förutsättningarna för en klimatpositiv produktion på gården

klimatbalans på gårdsnivå

Jordbrukssektorn påverkas alltmer av klimatförändringarna. Anpassningen till de nya odlingsförutsättningarna och en allt högre klimatmedvetenhet hos kunderna har en stor betydelse för alla som driver en jordbruksverksamhet och behöver fatta investeringsbeslut som är långsiktiga och lönsamma.

Omställningen av gården till en klimatpositiv verksamhet innebär en perspektivväxel där gårdens aktuella växtodling och/eller djurhållning bedöms utifrån dess växthusgasutsläpp. Grunden för bedömningen är en klimatbalans som beräknas på gårdsnivå för ett produktionsår. I beräkningen ingår bland annat inköpet av växtnäring och foder, djurens matsmältning, lagring och spridning av stallgödsel, markbearbetningen och kolinlagringen på gården.

Waila beräknade en omfattande klimatbalans åt en stor ekologisk gård på Gotland med växtodling och djurhållning för produktionsåret 2020. Den detaljerade klimatberäkningen utfördes under användning av ett beräkningsverktyg samt egna kompletterande beräkningar. Resultaten och dess visualisering visade på ett tydligt sätt hur de enskilda produktionsprocesser och de olika produkter påverkar gårdens totala klimateffekt. Utifrån klimatbalansens resultat rekommenderade Waila konkreta åtgärder för att nå en klimatpositiv produktion samt optimera avkastningen av verksamheten.

Klimatbalansen för 2020 är utgångspunkt för gårdens omställning till en klimatpositiv jordbruksverksamhet. Vi ser fram emot att stödja gården tills målet är nått.