wind turbine optimization Ertragssteigerung vindenergioptimering

Optimering / Validering

Vilka optimeringsåtgärder för vindkraftverk är värda pengarna? Vilken ökning av den årliga energiproduktionen kan vi rimligen förvänta oss efter optimeringen?

Detta är de frågor som är mest relevanta för våra kunder. Vi besvarar dem genom att tillhandahålla oberoende valideringsresultat med platsspecifika big data mjukvarulösningar och genom att ge en inblick i vår track record-databas med validerade optimeringsprojekt.

Sedan 2018 har vi bidragit till optimering av mera än 280 MW vindparker i Sverige, Finnland, Tyskland och Irland.

Före analysen granskas och bearbetas vindkraftverkens driftsdata för att ta hänsyn till fluktuationer i lufttäthet, fluktuationer i turbulensintensitet, vakar från angränsande vindkraftverk, och anemometerns överföringsfunktion.

Användningen av flera oberoende dataanalysmetoder baserade på Python och VBA gör det möjligt för oss att dubbelkontrollera våra resultat. De valideringsmetoder som vi tillämpar i dag listas nedan:

1. Intern ex/post-analys för solitära vindkraftverk:

2. Power-to-Power Analys med intilliggande vindkraftverk:

3. Toogle Analys: Optimeringen av kontrollsystemet slås på och av kontinuerligt i korta tidssteg.

4.a Maskininlärningsanalys, steg 1: En ML-modell skapas och tränas på vindkraftverkens SCADA data före optimeringen.

4.b Maskininlärningsanalys, steg 2: Den tränade ML-modellen används för att simulera driften av det ooptimerade vindkraftverket under vindförhållandena efter optimeringsperioden och jämförs med den uppmätta energiproduktionen från det optimerade vindkraftverket.

Vi tillhandahåller på begäran en oberoende valideringsrapport för våra kunder  för intern och extern kommunikation och för att hjälpa dem att optimera hela sin vindparksportfölj.

Ett urval av optimeringsalternativ för vindkraftverk presenteras nedan:

Girsystem
Girsystemets funktion är att rikta maskinhuset snabbt och exakt mot vinden. Dock finns det förbättringspotential även på vindkraftverk som kommer från kända tillverkare. Vi kan optimera vindkraftverken så de blir mer lönsamma.

Pitchreglering
Pitchregleringen ser till att rotorbladen alltid står i optimal vinkel i förhållande till vinden. I praktiken finns det tyvärr ofta stora brister i hur de är inställda och därmed lukrativa möjligheter till mjukvaraoptimeringar.

Rotorbladen
Den aerodynamiska profilen på vindkraftsverkets rotorblad påverkar hur mycket av vindens rörelseenergi som kan utvinnas. Genom aerodynamiska modifikationer kan verkningsgraden av vindkraftverk med suboptimal rotorbladsprofil höjas.

Parkoptimering
Med den konventionella turbinstyrningen optimeras de enskilda turbinernas produktion (greedy control), utan att ta hänsyn till hur vakarna påverkar de närliggande turbinerna. Genom att avleda vakarna i den främre råden av turbiner med hjälp av azimutoffsets eller sinusformade rörelser av pitchvinklarna har man med hjälp av vindtunnelförsök eller modellering beräknat att vindkraftparkens totala energiproduktion ökar. Optimeringar via azimutoffsets erbjuds nu också kommersiellt.

Driften enligt tillståndet
Stillastånde vindkraftverk skapar stora produktionsförluster. Det kan vara orsakat av till exempel:
• utsläpp av ljud och skugga
• isbildning
• artskydd (fåglar och fladdermöss),
• minskning av turbulent strömning i vindparker (sektor management)

För alla dessa problem finns alternativ som minskar produktionsförluster och som står i samklang med villkor och tillstånd för era vindkraftverk.

Vi hjälper er med att nyttja er potential för vindenergioptimering.

Projekt

Aktuellt

Skicka förfrågan

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.