Energiomställning genom lokalt engagement på Gotland

, , ,

Sveriges regering har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilotregion i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Myndigheten ska ta fram en plan för vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

I detta sammanhang har Energimyndigheten kontaktat Leader Gute för att få in synpunkter och idéer utifrån lokalsamhällets perspektiv. En rapport har utarbetats för detta ändamål av ett antal lokala aktörer, verksamma inom sektorn för hållbarhetsarbete och förnybar energi på Gotland, däribland Waila AB.

I rapporten (se kapitel 3) finns konkreta förslag för hushålls-, lantbruks-, transport-, industri- och energisektorn som kan bidra substantiellt till att göra Gotlands energisystem 100% förnybart.

Hela rapporten finns här: PilotGotland- Lokalt perspektiv