Inventering av hävdgynnade naturtyper på Gotland, inventeringar ingår i den nationella ängs- och betesmarksinventeringen som genomförs i hela Sverige