Vindresursbedömning och driftdata-analys

Wind Resource Assessment Windgutachten vindresursbedömning

För spekulanter från Tyskland har WAILA AB utvärderat driftsdata för två svenska vindparker nära kusten. Den förväntade elproduktion för framtiden beräknades på basis av SCADA-data om vinkraftverkens elproduktion och tillgänglighet samt historiska reanalysdata om vindresurser i projekt-regionen. För beräkningen av produktionsprognosen togs särskild hänsyn till möjliga trender i vindresursen i projektregionen.