• odla med biokol

Waila Biokol – Det bästa för di sma undar jordi!

De gamla gotlänningarna visste att man skall ta hänsyn till de små under jorden. Vi på Waila tycker att den gamla folktron är mer aktuell än någonsin när vi tänker på miljön och klimatet. I biokol och dess användning ser vi en del av lösningen för klimatkrisen. Utöver det kan biokolanvändning bidra till minskat kväveläckage och vattenbehov. Med våra biokolprodukter vill vi skapa tillgång till dessa positiva effekter för alla som vill odla hållbart och värna om jorden i stort och smått.

Fördelar med våra Biokolprodukter

Svenskt certifierat biokol

Vi på Waila jobbar med hållbara och långsiktiga lösningar. Svenskt biokol som är certifierat enligt European Biochar Certificate (EBC) är ett måste för oss eftersom vi också jobbar för att stärka den cirkulära ekonomin i Sverige. Vi vill även bidra till att minska växthusgasutsläpp från transporter och skapa trovärdiga och regionala affärsrelationer.

Upp till fyra gånger bättre för klimatet

Wailas biokolprodukter är klimatsmarta eftersom de har upp till fyra gånger så hög biokolvikt per liter än andra biokolprodukter. På så sätt skapar vi tillsammans den största möjliga nyttan för klimatet.

Förbättrad jordhälsa med effektiva mikroorganismer

I Wailas näringsberikade biokolprodukter tillsätts nyttiga mikroorganismer som förbättrar jordens hälsa. Det skapar de bästa förutsättningar för en lyckad odling, friska växter och en motståndskraftigare jord.

Enbart KRAV-tillåtna tillsatser

Det är en självklarhet för oss som värnar om klimatet och den biologiska mångfalden att vi använder oss av tillsatser som är tillåtna enligt KRAV:s regler. På så sätt minskar vi våra avtryck på jorden och möjliggör att naturens kretslopp inte störs. Våra biokolprodukter är fria från aminopyralid och klopyralid.

Fritt från torv

Torv utvinns i Sverige från dikad torvmark och i utlandet delvis genom att dika i dagsläget orörda myrar. Torven bryts sedan ned av mikroorganismer i trädgården och släpps ut i atmosfären i form av koldioxid. Genom att använda Wailas torvfria biokolprodukter hjälper du till att lagra koldioxid i marken i hundratals år och värnar även om den unika biologiska mångfalden på myrmarker i utlandet.

Inga animaliska tillsatser

Vi erbjuder våra kunder två rent växtbaserade alternativ: Waila Biokol och Waila Biokolgödsel. Så bidrar vi på bästa sätt till en ännu bättre klimatbalans.

Fossilfri eller klimatkompenserad transport

Hela vår produktionskedja är anpassad till våra höga hållbarhetskrav. Därför är det självklart för oss att våra produkter fraktas fossilfri eller alternativ klimatkompenserad.

Producerad på Gotland

På en ö blir det tydligt hur cirkulär ekonomi och en hållbar landsbygdsutveckling kan fungerar i praktiken. Med produktionen av Wailas Biokolgödsel på Gotland bidrar vi till öns hållbara utveckling.

biokol användning trädgård Gotland

Vad är biokol?

Biokol produceras från biomassa och består till huvuddelen av kol (C). Kolförbindelsen i biokol är mycket stabil och bryts därför ned väldigt, väldigt långsamt. Det kan ta hundratals till tusentals år innan biokolet i dina odlingar har mineraliserats. Det är fantastiskt för dig som kan dra nytta av biokolets goda egenskaper under väldigt lång tid och det är ännu bättre för klimatet: Med biokol skapar du nämligen kolsänkor i marken och minskar därmed halten av växthusgaser i atmosfären. Med biokol i din odling kan du därför skörda och njuta av klimatpositiva grönsaker och frukt.

Biokol har dessutom en hög andel porer. Porerna gör att biokolet binder vatten och näring effektivt i marken som en svamp. När växterna behöver näring och även vatten så hittar de det i biokolbitarna i marken. Vattenbehovet minskar och även läckaget av näringsämnen till grundvattnet samtidigt som jordens fertilitet ökar.

Hur använder jag biokol?

Du kan använda biokol för planteringen av små och stora växter i krukor, pallkragar, växthus, rabatter, trädgårdsland och trädplantering. Det ger bäst e­ffekt i lätta jordar som t. ex. sandjord.

Innan du använder oladdad biokol är det viktigt att först ladda biokolet med växtnäring som t.ex. kväve. Ladda det med kväverikt material t.ex. kompost eller bokashivätska. Tillsätt så mycket av det kväverika materialet att blandningen har en kvävehalt på ca. 1 %.

För dig som vill har det enkelt erbjuder vi redan laddad biokol. Våra näringsberikade biokolprodukter innehåller även effektiva mikroorganismer för att gynna jordens hälsa ännu mer.

För dig som vill producera en högvärdig kompost hemma och minska kompostens kväveläckage rekommenderar vi att strö ca. 10 % oladdad biokol direkt på komposthögen när du slänger ditt mat- eller trädgårdsavfall.

waila biokol använda
Hur tillverkas biokol

Hur tillverkas biokol?

Biokol tillverkning baseras på organiskt material (biomassa) som hettas upp (mellan 500 och 800 °C) utan tillförsel av syre. Det kallas för pyrolys. Under förbränningsprocessen avges så kallade pyrolysgaser (bland annat vätgas) som man kan använda för förnybar värmeproduktion och en fast produkt – biokol.

Wailas biokol tillverkas i Sverige i moderna pyrolysanläggningar med värmeutkoppling som kan producera mellan 100 – 1.000 ton biokol per år.

Om du vill ta vara på biomassan som finns i din trädgård (t.ex. ris) finns det också småskaliga grill liknande biokolanläggningar att köpa (t.ex. Kontiki). Nackdelen med småskalig produktion är att det kan medföra växthusgas- och rökemissioner, att värmen oftast inte kan användas och att det finns en risk för höga PAK halter i biokolet.

Frågor & Svar

Du kan använda biokol som jordförbättring för odling av grönsaker, kryddor och bär samt blommor, buskar och träd. Planteringen kan ske i krukor, pallkragar, växthus, rabatter, direkt på odlingslandet och för trädplantering.

Det näringsberikade biokolet tillförs enklast vid etablering av odlingen resp. plantering av buskar och träd. Placera det laddade biokolet i marken så att rötterna når biokolet och därmed deras vatten- och näringsdepå.

Biokol tillförs endast en gång i jorden och kan sedan laddas igen med växtnäring (mest hållbar är organisk gödning) i början av varje odlingssäsong.

Ja, det går bra att blanda biokol direkt med jorden på ditt odlingsland. Tänk bara på att näringsberika det (t.ex. genom blandning med kompost, bokashi, guldvatten) innan användningen. Användning av biokol ger störst effekt på lätta jordar, t.ex. sandjord. I det två-åriga fältförsöket som vi på Waila genomförde i samarbete med SLU ökade skörden mest på de mer sandiga provytorna.

Med Waila Biokolgödsel kan du även förlänga användningstiden av din gamla planteringsjord i krukor och pallkragar upp till 2 år.

Ja, det går alldeles utmärkt att avända sig av växtnäringen som samlas i koncentrerad form i bokashivätskan. Vi på Waila rekommenderar att först blanda en del bokashivätska med 3 till 5 delar vatten, beroende på kvävebehovet av dina växter. Blanda sen bokashivatten med 1 kg Waila Biokol och låt blandningen stå ca. 1-2 veckor (skuggig, frostfri, max. 25 grader) för att biokolet skall kunna laddas ordentligt med växtnäring och de gynnsamma mikroorganismerna.

Det finns redan näringsberikade biokolprodukter hos Waila för dig som vill odla hållbart och har flera tidskrävande intressen. Vi rekommenderar i så fall anvädning av Waila Biokolgödsel. Den blandas direkt med med jorden och sen är det klart för plantering.

Ja, sedan december 2019 är vissa typer av biokol godkända som jordförbättringsmedel i certifierad EU-ekologisk produktion. Mer information om detta finns på Jordbruksverkets hemsida. Biokolet i Wailas biokolprodukter är godkänd som jordförbättringsmedel i certifierad EU-ekologisk produktion. Kontakta oss när du har specifika frågor kring det!

Vi på Waila har tagit ett helhetsgrepp kring hela produktionen av biokolprodukter (inkl. transporter och tillsatser). Med vår verksamhet på Gotlands landsbygd stöttar vi aktivt landsbygdsutvecklingen på ön.

Vi är experter inom biokol och dess användning sedan 10 år tillbaka och står till hands när du har frågor kring biokol i din trädgård eller biokolanvändning i en större skala inom jordbruket, för grönområden (t.ex. trädplantering), för sportanläggningar (t.ex. golfbana, fotbollplan) eller för optimering av biogasanläggningar med biokol.

Genom att köpa biokol hos Waila stödjer du en hållbar och klimatpositiv utveckling på Gotland.

  1. En av Gotlands största utmaningar i nu- och framtiden är tillgång till vatten. Klimatförändringar visar sig på Gotland genom sommartorkor som varar under allt längre perioder och med allt högre frekvens. Med användning av biokol på Gotland kan vi minska vattenbehovet för växterna i trädgårdslandet, åkermarker, sportanläggningar och grönområden.
  2. Gotland är ett av de områden i Sverige som är extra känsliga för påverkan av näringsläckage, så kallade nitratkänsliga områden. Blandas organiskt gödsel på Gotland med biokol ökar dess kväveeffektivitet eftersom biokol binder kvävet. Därför ser vi en stor nytta i användningen av biokol för att minska kväveläckaget till grund- havs- och ytvatten på ön.
  3. I våra gotländska trädgårdar kan det ibland vara svårt att få odlingarna att grönska. Det kan vara sandiga eller steniga jordar med låga mullhalter som utmanar oss. Användning av planteringsjord är en ofta vald metod för att öka mullhalterna. Dock innehåller planteringsjord oftas torv som bryts ned av mikroorganismer i trädgården och släpps ut i atmosfären i form av koldioxid. Därför utvecklar och erbjuder Waila klimatpositiva jordförbättringsmedel och långtidsgödning som ett hållbart alternativ till planteringsjord på Gotland.

Medfinanserad av