Inlägg av rasmus

Biokol för Gotland

Användningen av biokol (pyrolyserade, vegetabiliska rester) i jordbruket har många fördelar. Dessa fördelar är: förhöjning av markens grundvattenhållande kapacitet, ökning av effektiviteten för gödselmedelstillsatser, minskning av nitratutsläpp i grundvattnet, minskning av gasutsläpp i marken, den långsiktiga lagringen av kol i marken (kolsänka), och ökad effektivitet i biogasanläggningarnas gasproduktion. Våra gotländska biokolprodukter finns att köpa i […]

,

Ny teknik för fågelskydd och vindproduktion

Under de senaste decennierna har användningen av vindkraft på Gotland ökat kraftigt. Samtidigt har antalet havs- och kungsörnar ökat avsevärt på ön. Med offentliggörandet av en förstudie från Energimyndigheten är det mycket troligt att användandet av förnybara energikällor inom pilotregion Gotland fortsätter att öka snabbt även i framtiden. Fågelskyddsystem på vindkraftverk är viktiga i detta […]

Vindresursbedömning och driftdata-analys

För spekulanter från Tyskland har WAILA AB utvärderat driftsdata för två svenska vindparker nära kusten. Den förväntade elproduktion för framtiden beräknades på basis av SCADA-data om vinkraftverkens elproduktion och tillgänglighet samt historiska reanalysdata om vindresurser i projekt-regionen. För beräkningen av produktionsprognosen togs särskild hänsyn till möjliga trender i vindresursen i projektregionen.